Zhaoxi Wu's Homepage

 

Zhaoxi Wu(吴兆熹)
Ph.D. Student
SIST, ShanghaiTech University

My Research Topic

 1. Datacenter network optimization

My Education Background

 1. 2010.9 - 2014.6 Shanghai Jiao Tong University

 2. since 2014.9 ShanghaiTech University

Interesting Researchers

 1. iQua, Baochun Li

 2. Tian Lan

 3. Mung Chiang

 4. Jianwei Huang

 5. Fangming Liu

 6. Xu Chen

 7. Junshan Zhang

Interesting Tips

 1. Ke Li's Reading Lists

Contact

 • Email: wuzhx@@shanghaitech.edu.cn

 • 393 Middle Huaxia Road, Pudong, Shanghai, 201210